Výběrové řízení na pronájem kobek na Hořejším nábřeží

Hořejší nábřeží

09.03.2020 12:24 - 06.04.2020 12:24

Vyhlašujeme výběrové řízení na uzavření nájemních smluv na kobky Hořejšího nábřeží č. 1, č. 2, č. 8, č. 9 a č. 12. Termín podání nabídek do výběrového řízení je 6. 4. 2020. Termíny prohlídek jsou 13. 3. v 9:00 a 17. 3. v 9:00.

Vyhlášení výběrového řízení na uzavření nájemních smluv na prostory sloužící podnikání (nebytové prostory) vysokých nábřežních zdí, tzv. kobek, Hořejšího nábřeží.

Hlavní město Praha zastoupené na základě Příkazní smlouvy č. PRK/83/01/020393/2015 ze dne 30. 6. v platném znění 2015 společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. vyhlašuje v souladu s touto příkazní smlouvou jednokolové výběrové řízení na uzavření nájemních smluv na prostory sloužící podnikání (nebytové prostory) vysokých nábřežních zdí, tzv. kobek, Hořejšího nábřeží.

Výběrové řízení na pronájem je zahájeno zveřejněním záměru na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím odboru HOM MHMP a na portálu https://realitniportalpraha.cz/cs/. Záměr je zveřejněn po dobu 30 dnů.

Za termín vyhlášení výběrového řízení se pokládá den zveřejnění na Úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy. Vyhlášení výběrového řízení je ve stejném termínu uveřejněno na webových stránkách TCP, tj. www.tcp-as.cz.a Pražských náplavek, tj. www.prazskenaplavky.cz.

Zájemce podá svoji nabídku v souladu s tímto Vyhlášením výběrového řízení.

Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce, podepsána právně závazným způsobem, tj. zájemcem nebo osobou oprávněnou zastupovat zájemce, a podána v jednom vyhotovení. Tato nabídka, společně se zalepenou obálkou s cenovou nabídkou dle článku II. bodu 5. tohoto dokumentu, musí být uzavřena v jedné zalepené obálce s označením „Výběrové řízení na pronájem prostor sloužícího podnikání (nebytový prostor) vysokých nábřežních zdí, tzv. kobek, – kobky č. …, Rašínovo / Hořejší nábřeží“ a tato obálka musí být doručena osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na podací místo, kterým je sídlo společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s., tj. Blanická 1008/28, Praha 2, 120 00 nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nejpozději do stanoveného dne, tj. poslední den zveřejnění na úřední desce MHMP (pokud stanovený den připadá na víkend nebo státní svátek, musí být obálka doručena nejpozději v pracovní den, který víkendu nebo státnímu svátku předchází).

K nabídkám, které obsahem a formou neodpovídají těmto podmínkám výběrového řízení, nebo nebudou doručeny do stanovené doby a na stanovené podací místo, nebude při hodnocen nabídek a při výběru nejvhodnější nabídky přihlíženo. Prohlídku předmětu výběrového řízení umožní zájemcům správce, tj. společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s., kontaktní osoby Ing. Jan Nejedlý, správce náplavek, tel.: 222 013 251, 724 505 660, j.nejedly@tcp-as.cz. Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo výběrové řízení zrušit. Toto výběrové řízení nepodléhá režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Vyhodnocení nabídek provádí komise TCP, a.s. Vybraný uchazeč bude kontaktován bez zbytečného odkladu.

VZOR Čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů budoucího nájemce pro účast ve výběrovém řízení na pronájem prostor ke stažení na webové adrese

https://www.tcp-as.cz/pravidla-pronajmu

Podmínky účasti a způsob podání nabídek je ke stažení ZDE.